Poised

Artist: Koru Xypress; http://koru-xypress.deviantart.com/